Home » Balkan: Rumunija, Hrvatska, Republika Makedonija, Gr Ka, Albanija, Srbija I Crna Gora, Slovenija, Balkansko Poluostrvo, Bugars by Books LLC
Balkan: Rumunija, Hrvatska, Republika Makedonija, Gr Ka, Albanija, Srbija I Crna Gora, Slovenija, Balkansko Poluostrvo, Bugars Books LLC

Balkan: Rumunija, Hrvatska, Republika Makedonija, Gr Ka, Albanija, Srbija I Crna Gora, Slovenija, Balkansko Poluostrvo, Bugars

Books LLC

Published September 15th 2011
ISBN : 9781233993635
Paperback
50 pages
Enter the sum

 About the Book 

izvor: Wikipedia. Stranice: 48. Poglavlja: RumuniJa, Hrvatska, Republika MakedoniJa, Gr ka, AlbaniJa, SrbiJa i Crna Gora, SloveniJa, Balkansko poluostrvo, Bugarska, MoldaviJa, Plemensko ure enje na Balkanu, Srpskohrvatski Jezik, Dinarske planine,Moreizvor: Wikipedia. Stranice: 48. Poglavlja: RumuniJa, Hrvatska, Republika MakedoniJa, Gr ka, AlbaniJa, SrbiJa i Crna Gora, SloveniJa, Balkansko poluostrvo, Bugarska, MoldaviJa, Plemensko ure enje na Balkanu, Srpskohrvatski Jezik, Dinarske planine, Rodopske planine, Balkanski pakt, Ju ni Sloveni, RumeliJa, Mahala, Jire ekova liniJa, BalkanizaciJa, Spisak poznatih Cincara. izvod: RumuniJa Je dr ava u Jugoisto noJ, delimi no u srednjoJ Evropi. Na istoku izlazi na Crno more, a grani i se na Jugu sa Bugarskom, na Jugozapadu sa SrbiJom, na severozapadu sa Ma arskom, na severu sa UkraJinom i na severoistoku sa MoldaviJom. Povr ina RumuniJe iznosi 238.391 km . Po povr ini ona Je 78. dr ava u svetu. Po proceni iz 2009. RumuniJa Je imala 22.215.421 stanovnika. Glavni i naJvec i grad RumuniJe Je Bukure t, a ostali vec i gradovi su Bra ov, Temi var, Klu, Konstanca, KraJova i Ja i. Moderna RumuniJa Je nastala kao personalna uniJa uJedinjenjem kne evina MoldaviJe i Vla ke za vreme kneza Aleksandra Jon Kuze 1859. Posle Berlinskog kongresa 1878. dobila Je nezavisnost od Osmanskog carstva. Posle Prvog svetskog rata TransilvaniJa, Bukovina i BesarabiJa su se uJedinile sa RumuniJom. Posle Drugog svetskog rata, delove RumuniJe ( to grubo odgovaraJu dana njoJ Republici MoldaviJi) Je okupirao SovJetski Savez, a RumuniJa Je postala sociJalisti ka republika i lanica Var avskog pakta. Posle revoluciJe 1989. RumuniJa Je postala parlamentarna republika. RumuniJa Je lan NATO saveza i Evropske uniJe. Ime RumuniJa (rum. Rom nia) dolazi od imena grada Rima (Roma) ili od imena Isto nog rimskog carstva, i ukazuJe na ovu teritoriJu kao rimsku koloniJu. U kasnoJ antici, na latinskom se Carstvo zvalo Romania. Topografska mapa RumuniJeSa povr inom od 238.391 km, RumuniJa Je naJvec a dr ava u Jugoisto noJ Evropi i dvanaesta u celoJ Evropi. Reljefom RuminiJe podJednako dominiraJu planine, brda i ravni arski teren. NiziJe zauzimaJu 33% zemlje, brda i gore do 750 m 37%, a planine 30%. NiziJe su pri...